Vyhledat
  • Mgr. Adam Lukeš

NV č. 495/2001 Sb., kterým stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných prostředků

§ 1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen "ochranné prostředky"), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

§ 2

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou

a) běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,

b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů,2)

c) speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách,

d) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,3)

e) sportovní výstroj a vybavení,

f) ochranné prostředky určené pro sebeobranu,

g) prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.

§ 3

(1) Ochranné prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

§ 4

(1) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.

§ 5

(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

(2) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně regenerační krémy a masti.


Tip:

Nevíte si rady? Kontaktuje nás pro rychlou konzultaci :-)
0 zobrazení
BOZP Moravia

Kontaktujte Nás

Adresa Kroftova 33, Brno 616 00   Tel. +420 777 899 690   Email adam.lukes@email.cz

© 2019 by BOZP MORAVIA