Vyhledat
  • Mgr. Adam Lukeš

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost na staveništích

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje


a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,


b) náležitosti oznámení o zahájení prací,


c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a


d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby,


e) bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“).


(2) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v podzemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemía na zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb.


Tip:

Nevíte si rady? Kontaktuje nás pro rychlou konzultaci :-)

0 zobrazení
BOZP Moravia

Kontaktujte Nás

Adresa Kroftova 33, Brno 616 00   Tel. +420 777 899 690   Email adam.lukes@email.cz

© 2019 by BOZP MORAVIA